MaranathaMedia.cz

13. kapitola knihy Restoration of Gods festivals

Vytvořeno Srp 12, 2022 Od Jiri Sanek v Ustanovení a nařízení
Přeložil JS
412 Přečtení

Třináctá kapitola knihy Restoration of God's festivals

Autor: Tom Stapleton

Online: godsfestivals.com

Současný adventistický učenec

Dr. Samuele Bacchiocchi

Je to už dvacet let, co jsem objevil pravdy o svátcích aneb Božích slavnostech. Když jsem se dozvěděl, že Dr. Samuele Bacchiocchi[1] , jeden z nejvýznamnějších církevních učenců, napsal dvě knihy o svátcích, byl jsem nadšený. Vím o mnoha lidech, kteří tyto knihy četli a viděli v nich světlo. Uplynulo šestnáct let od doby, kdy Sam v knize uvedl, že na všech svých setkáních narážel na lidi, kteří svátky nejen studovali, ale také je dodržovali. Toto hnutí má rozhodně růst.

Dějiny rané církve dokládají, že ke změnám těchto božských institucí začalo docházet koncem druhého století. V roce 1977 vydal učenec adventistů sedmého dne Dr. Samuele Bacchiocchi knihu Od soboty k neděli: Historické zkoumání vzestupu dodržování neděle v raném křesťanství, v němž dokumentuje historický přechod od sobotního Šabatu k neděli v raně křesťanské církvi v důsledku sociálních, pohanských a politických faktorů.

V roce 1995, když se Dr. Bacchiocchi zabýval tímto tématem hlouběji, objevil více změn než jen týdenní sobotu.  Ve svých předchozích studiích se nezabýval změnou svátků. V roce 1995 začal psát svou první ze dvou knih o svátcích.[2] V rámci těchto knih cituje některé historické spisy, které naznačují, že prvotní a poapoštolská církev pokračovala ve slavení svátků jako součásti své bohoslužebné zkušenosti i několik století po Ježíšově smrti. Následující příklad je jedním z mnoha, které by bylo možné uvést.

"Několik dokumentů z druhého století jasně dokládá, že křesťané slavili Paschu (Pesach) v souladu s apoštolskou tradicí.

"Zjistili jsme, že křesťané slavili Pesach ve stejnou dobu jako Židé, tedy od západu slunce 14. nisanu... Z tohoto důvodu se jim říká "kvartodecimáni". Latinský výraz pro "čtrnáctníky....". Oni četli a rozvedli pesachový příběh z knihy Exodus 12 a vztahovali ho na Ježíšovo utrpení a smrt. ...Jasným důkazem významu Paschy v náboženském životě prvotní církve je spor, který se rozhořel ve 2. století ohledně datumu slavení Paschy. Všimli jsme si, že tento velký spor v druhé polovině druhého století hrozil rozdělením křesťanských církví.

"Dva protagonisté tohoto sporu byli římský biskup Viktor (189-199 n. l.) a efezský biskup Polykratés. Biskup Viktor se zasazoval o slavení svátku Paschy v neděli, jež následuje po termínu židovské Paschy (velikonoční neděle). Snažil se prosadit přijetí tohoto data na křesťanskou církev jako celek.

"Efezský biskup Polykratés a představitelé asijských církví důrazně prosazovali tradiční datum pro Paschu o 14. nisanu, což jim předali apoštolové Filip a Jan. Odmítali se nechat zastrašit hrozbami Viktora z Říma a nakonec byli tímto římským biskupem exkomunikováni."[3]

Jak řekl Šalamoun:

"Co bylo dříve, to zase bude, to, co se dělo, se bude dít. Není nic nového pod sluncem."[4]

Ke změně božských institucí docházelo i v minulosti, aby se získala a udržela kontrola nad lidmi.[5] Proč bychom nemohli očekávat, že satan inspiruje církevní vůdce, aby znovu použili stejnou taktiku?

Zdá se, že v době, kdy člověk změnil sobotu, bylo v zákoně porušeno více, než jsme si původně mysleli, a že náprava tohoto porušení pokračuje i nyní, ale ještě není dokončena. Toto navrácení pravdy naznačuje, že skutečně žijeme v době konce. V době, kdy čtete tuto knihu, probíhají dokončovací práce na obnově a nápravě. Bůh je na tahu.

O těchto dvou knihách jsem s Dr. Bacchiocchim několikrát hovořil. Svěřil se mi, že důvodem, proč je napsal, bylo,

"Opatření, které začátkem roku 1995 přijalo vedení organizace Worldwide Church of God (Světová církev Boží), aby se sobota, výroční svátky a desátky staly součástí legislativy Staré smlouvy, a tudíž již nebyly pro dnešní křesťany obligatorní". [6]

V té době ho požádal doktor John Merritt, lékařský ředitel nemocnice Laguna Hill a bývalý člen správní rady Ambassador University – což byla instituce Worldwide Church of God[7] , aby na nadcházející konferenci promluvil o sobotě a ukázal její platnost pro dnešního křesťana. 

"Během sjezdu mě Dr. Merritt požádal, zda bych také nepromluvil o výročních svátcích. Tato žádost mě překvapila ze dvou důvodů. Zaprvé jsem nebyl připraven mluvit na toto téma, které jsem neměl dostatečně prozkoumané. Za druhé jsem ve své knize The Sabbath in the New Testament (Sobota v Novém zákoně) tvrdil, že izraelské svátky byly součástí obřadních chrámových služeb, které skončily s Kristovou obětí na kříži. Cítil jsem, že veřejná prezentace takového názoru by jen odradila ty, kteří přišli hledat slovo ujištění o kontinuitě svátků. Z těchto důvodů jsem odmítl na toto téma hovořit.

"Doktor Merritt to se mnou nevzdal. Povzbuzoval mě, abych pokračoval ve studiu svátků, a nabídl mi možnost podělit se o své závěry na podobném sjezdu, který se měl konat koncem prosince 1995 v San Antoniu v Texasu. Výzvu jsem přijal, obával jsem se však, že mé závěry budou pro tyto křesťany, kteří věří v kontinuitu a hodnotu biblických svátků, zklamáním.

Jsa osvobozen od výukových povinností na univerzitě Andrews, jsem od června do prosince 1995 věnoval každou volnou chvíli z těchto sedmi měsíců psaní knihy. ... 

"Tento výzkum byl pro mě plný překvapivých objevů. Prvním překvapením byl značný zájem o význam izraelských svátků pro křesťany, a to nejen mezi mesiánskými Židy, kteří si chtějí zachovat své židovské náboženské dědictví, ale i mezi těmi křesťany, kteří chtějí znovu objevit své židovské kořeny. ...

"Druhým překvapením byl značný zájem o svátky Izraele mezi adventistickými členy a vědci. V každém sboru, kde jsem v druhé polovině roku 1995 přednášel na svých seminářích, jsem se setkal s některými spoluvěřícími, kteří studovali a v některých případech soukromě zachovávali výroční svátky. Podobně i na Andrewsově univerzitě jsem našel několik kolegů, kteří se živě zajímali o studium svátků. Ve skutečnosti někteří z nich dodržují (Boží) svátky v soukromí. ...

 

"Třetím překvapením bylo nalezení podpůrných prohlášení pro svátky ve spisech Ellen Whiteové, spoluzakladatelky Církve adventistů sedmého dne. Ona například komentuje Skutky 20:6 : "Po dnech nekvašených chlebů jsme vypluli z Filip": "Ve Filipech se Pavel pozdržel, aby tam slavil Paschu... ze všech, které apoštol obrátil, byli Filipští nejupřímnější a jeho srdci nejmilejší a tak s nimi prožil osm dnů svátků v klidu a blaženosti."

"Čtvrtým překvapením bylo zjištění, že jsem se mýlil

v domněnce, že výroční svátky skončily s Kristovou obětí jen proto, že byly spojeny s obětním systémem Chrámu. Došel jsem k poznání, že kontinuita či diskontinuita svátků není dána jejich spojením s obětním systémem, ale rozsahem jejich typologie. Kdyby svátky byly pouze předobrazem vykupitelských úspěchů Kristova prvního příchodu, pak by jejich funkce zřejmě skončila na kříži. Jestliže však svátky předznamenávají (dávají tušit) také dovršení vykoupení, které má být uskutečněno Kristem při jeho druhém příchodu, pak jejich funkce v křesťanské církvi pokračuje, i když s novým významem a způsobem slavení." [8]

Samuele Bacchiocchi byl v průběhu let za tyto dvě knihy kritizován především proto, že se odvážil zaujmout kontroverzní, i když dobře prozkoumaný postoj. To ho však neodradilo od toho, aby se v této oblasti snažil najít pravdu.

Postavit se za pravdu nebylo pro tohoto muže nic nového, dobře znal její cenu. Tím, že vyrůstal jako strážce soboty v katolické zemi, kde je antisemitismus hluboce zakořeněn, bylo přinejmenším náročné. 

 


[1] Dr. Samuele Bacchiocchi, 1938-2008

[2] Dr. Samuele Bacchiocchi, Boží svátky v Písmu a dějinách, část 1 - jarní svátky, a druhá část, Boží svátky v Písmu a dějinách, část 2 - podzimní svátky.

[3] Dr. Samuele Bacchiocchi, Boží svátky v Písmu a dějinách, část 1 - Jarní svátky, str. 126, 127.

[4] Kazatel 1:9 (B21)

[5] Příběh Jeroboáma; 1. Královská 12:26-33

[6] Dr. Samuele Bacchiocchi, Boží svátky v Písmu a dějinách. Svazek 1: Jarní svátky, str. 10

[7] Tamtéž

[8]                           Dr. Samuele Bacchiocchi, Boží svátky v Písmu a dějinách. Svazek 1: Jarní slavnosti, s. 12-13