MaranathaMedia.cz

Adventismus a sedm církevních sborů

Vytvořil(a) Čvn 04, 2018 Od Adrian Ebens v Adventistická církev
Přeložil JS
697 Přečtení

Originál článku publikován 07.09.2012 Adrianem Ebensem zde

Princip opakování historie je jasně vyložen v Bibli. Zkušenost Abrahama, když sestoupil do Egypta a vyšel z něj ven, byla Izraelem opakována o několik století později. (Viz také článek srovnání Adventismu s Abrahamem) Zkušenost samotného Izraele poskytuje příklad Božího lidu pro poslední dny. Všimněte si, co říká Ellen Whiteová

Satan nám nastavil osidla tak, jako je postavil Izraeli, právě před vstupem do Kanánu. Opakujeme dějiny onoho lidu. 5T 160

Opět další důležité prohlášení:

"To, co se stalo, je nyní, a to, co má být, to už bylo, a Bůh požaduje to, co je uplynulé." V milosrdenství opakuje Bůh své minulé jednání. Dal nám záznamy o jeho jednání v minulosti. Toto musíme pečlivě studovat; protože historie samotná se opakuje. Jsme více zodpovědní než ti, jejichž zkušenost je zaznamenána ve Starém zákoně; neboť jejich chyby a důsledky těchto chyb byly zaznamenány kvůli našemu užitku. RH April 20 1897

Jedno z historických období, která mě zajímá, je období Sedmi církví. Materiál, který nám byl dán ve Zjev. 2 a 3, popisuje historii církve ve všeobecném smyslu, ale již konkrétněji v organizačním smyslu. Říkám to kvůli oněm sedmi hvězdám v rukou Krista, kterými jsou vůdcové těchto sedmi církví (Zj 1:20). Vůdcové jsou přímo spřízněni s organizací.

Zajímavé je, že historie uvedená ve Zjevení 12 je příběhem o tom, jak pravda Bible přežila mezi Božím lidem. Tato pravda vešla do neznáma a po dobu 1260 let byla skrytá keltskou církví, Valdenskými a dalšími. Historie ze Zjev. 2 a 3 je širší kvůli svému specifickému oslovení vedení církve a jejich úspěších a selháních v organizaci. Rozdíl mezi Zjev. 2:3 a Zjev. 12 je z mnoha důvodů životně důležitý, ale tahle problematika přesahuje rámec tohoto článku. Přečtěte si více o tomto zde.

Co mě zajímalo, je, jak může být použita historie sedmi církevních sborů, aby naznačila typický vývoj církve/sboru v jakékoliv době. V následující tabulce bych chtěl načrtnout organizační principy, které vidím v těchto Sedmi církvích.

Církev (n. l.)

Význam

Organizační princip

Zkušenost

Efez

(31-100)

Žádoucí

Položit základy

Ztratila první lásku.

Zjevení 2:4

Smyrna

(100-313)

Sladká vůně při rozdrcení pryskyřice (myrha)

Pokroky mezi pronásledováními

Jsi bohatý.

Zjevení 2:9

Pergamos

(313-538)

Vyvýšen skrze manželství (fůzi)

Pokrok skrze kompromisy

Objevení se Baalů a Nikolaitů

(Zjevení 2:14,15)

Thyatira

(538-1517)

Opotřebovat, obrousit, omlít

Expanze skrze institucionální

Dominanci

Tolerance Jezábel

(Zjevení 2:20)

Sardy

(1517-1798)

Ostatek (reformace)

Rozdrobení duchem odporu a nezávislosti

Jméno, které žije, ale je mrtvé. Jenom pár jich nebylo poškvrněno.

(Zj. 3:1,4)

Filadelfie (1798-1844)

Bratrská láska

Extrakt vydestilovaný láskou pravdy

Nezapřel mé jméno, máš trošičku síly. Připravený na zkušenost Svatyně svatých. (Zjevení 3:7,8)

Laodicea (1844-

druhý příchod)

Lid soudu, soud lidu

Oddělené soudem; moudré a pošetilé panny.

Říkáš, že jsi bohatý, ale jsi chudý slepý a nahý. Čiň pokání!

Pokud budeme následovat tuto posloupnost, uvidíme, že Boží církev je založena a potom pronásledována. Pronásledování vede ke kompromisu, který následně dovolí nepříteli vniknout do církve a prosadit svoji nadvládu. Duch nadvlády v kombinaci s duchem vzpoury vede k hnutí odporu, které pak církev rozdrobuje. Jistá malá skupina je z tohoto procesu vydestilována a drží se pravdy, zatímco ten zbytek, který je poháněn buď duchem nadvlády, nebo nezávislosti, vytváří ony pošetilé panny pro soud, protože ony nemají Kristův olej, což je duch láskyplný a krotký.

Chtěl bych naznačit, že tato zkušenost se odehrává v historii církve adventistů sedmého dne a pro nás to představuje mnohá ponaučení.

Organizační

princip

Zkušenost

Adventismus

Položit

základy

Ztratila první lásku. Zjevení 2:4

1840-1863. Zkušenosti první lásky 1840-1844, položena doktrinální platforma 18471848. Ztratila první lásku. Příklad z roku 1856 - selhání Andrewse a Loughborougha ve Waukonu Iowě.

Pokroky mezi pronásledováními

Jsi bohatý. Zjevení 2:9

1863-1895. Bohatý díky poselství roku 1888. Atakováni jinými církvemi, nedělní zákony, falešná tvrzení popírající Kristovo božství.

Pokrok skrze kompromisy

Objevení se Baalů a

Nikolaitů (Zj 2:14,15)

1895-1931. Královská moc, Kellogg, Ballenger, Biblická konference v roce 1919. Počátek kazatelského sdružení. Připojení se k fundamentálním protestantům. Byla představeno učení o Trojici.

Expandování skrze

institucionální

dominanci

Toleruje Jezábel (2:20)

1931-1980. Zavádění učení o Trojici, Církevní řád a církevní politiky. Vydání knihy ‚Questions on doctrine‘ (Otázky ohledně doktrín CASD od L. R. Frooma), rozšiřování institucí.

Rozdrobení duchem odporu a nezávislosti

Jméno, které žije, ale je mrtvé. Jenom pár jich nebylo poškvrněno. (Zjevení 3:1,4)

1981 - současnost. Vzestup nezávislých hnutí. Válka ohledně svatyně, OZV (ospravedlnění z víry), vítězství nad hříchem, Ellen Whiteová, ordinace žen, Trojice, abychom jmenovali jen několik.

Extrakt vydestilovaný láskou pravdy

Nezapřel mé jméno, máš trošičku síly (Zj. 3:8)

Je před námi. Chytá se jména Božího Syna a udržuje krotkého Kristova Ducha. Obnovuje přístup ke zkušenosti Svatyně svatých. Dveře se otevírají a zavírají.

Odděleny

soudem; moudré a pošetilé panny.

Říkáš, že jsi bohatý, ale jsi chudý slepý a nahý. Čiň pokání! (Zj 3:17,19)

Závěrečné scény. Duch Filadelfčanů se zapojí do díla pokání a obdrží pečeť, zatímco zbytek bude vyplivnut nebo redukován vyvražďovacími zbraněmi. Ezech 9. Zjevení 3:18,19

Výše uvedená tabulka je hodně sumarizovaná a existuje mnoho dalších bodů, které by mohly být přidány, ale myslím, že sekvence je určena, a proto může být dána výtka.

Naše církev je v současné době ve zkušenosti Sard. Toto je reakce na institucionální dominanci církve a její tolerování Jezábel. Je smutné, že Jezábel také přiživuje ducha nezávislosti a odporu konzervativních adventistů, a zároveň rozněcuje hnutí za sociální spravedlnost - ordinace žen a lidská práva. Ten samý duch rostl oběma hnutími uvnitř církve. Tzv. „netrojiční hnutí“ bylo do značné míry vyšlechtěno v tomto duchu a také přispívá k dalšímu rozdrobování, rozdělení a duchu odporu.

Pokud se podíváme na události na konci období Sard, vidíme, že politické síly ukončily viditelné vedení Thyatiry v roce 1798. Toto vedlo Boží lid zpět k Danieli a Zjevení, aby našel prorocký kontext pro předávání poselství tří andělů. Přivedou politické síly jakýs takýs konec adventistické církvi v její současné podobě? Bude to lidi vracet k prorockým knihám, aby je připravily na opakování poselství Třetího anděla posíleného čtvrtým andělem? Ano, tohoto anděla, který shromáždí ty, kteří následují Ježíše, do Svatyně svatých a nezapřeli jméno Syna Božího a zachovali si Jeho sladkého ducha. Z konce období Sard jsou tam pro nás ponaučení.

Církev čelí výpadům jak od konzervativního ducha nezávislosti, tak od liberálního ducha sociální spravedlnosti. Tyto síly církev úplně rozdrobí a pouze ti, kteří důkladně zkoumali Písmo a drželi se základů, které byly položeny na počátku, a najdou otevřené dveře do svatyně svatých, ti uslyší shromažďovací volání 4tého anděla.

Ti, kteří jsou motivováni a poháněni v reakci na selhání církve v letech 1895-1980, ti budou hrát svou úlohu při urychlení rozpadu církve a budou mít jméno, které žije a přesto budou mrtví. Jen několik jmen, které si takovým duchem neznečistily své oděvy, přijmou ducha 4tého anděla a řeknou světu o půvabném Ježíši s duchem lásky, míru a radosti - duchem jenž přichází ze Svatyně svatých.

Již jsem ducha Sard ve své vlastní duši dost napocítil, když uvažuji o situaci naší církve. Musím se denně modlit za milost, abych nebyl vtahován do tohoto způsobu myšlení. Chci své zalíbení zakotvit na věci řečené výše skrze otevřené dveře a kéž si tak udržet radost v tváři z toho velkého smutku, jenž je v církvi a kolem ní.

Zj 3:22 Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.