MaranathaMedia.cz

Moje cesta od ateismu k Božímu charakteru?

Vytvořeno Srp 11, 2018 Od Týna Simonová v Svědectví a příběhy
Přeložil JS
591 Přečtení

Původní článek zde

Zde je můj příběh o mém vlastním chození s Ježíšem od ateismu až po Boží charakter.

Tím, že jsem se narodila do ateistické rodiny, tak mojí doktrínou byla samozřejmě evoluce. Neměla jsem žádný důvod pochybovat o mé výchově a o věcech, které mě vyučovaly ohledně našeho původu. To trvalo do roku 2012. Abych ten dlouhý příběh zkrátila, udělala jsem rozhodnutí, že tuto doktrínu, jíž věřím, prozkoumám do hloubky, načež jsem zjistila, že to je lež; nepocházíme z prastarých opic. Byl jsem zdrcená? Ano. Byla jsem velmi rozrušená, že ty vrchnosti (autority) v mém životě úmyslně nebo nevědomky dezinformovaly mě a druhé, abychom takovému podvodu uvěřili, ale současně jsem byl utěšena tím, že jsem věděla, že tato malinkatá zeměkoule nebyla ponechána osamocena, aniž by ji chránila nějaká inteligentní bytost.

Nepotřebovala jsem těžce prohledávat, který že Bůh byl ten skutečný. Byla jsem vedena do Bible ke stovkám přesných proroctví týkajících se našeho Mesiáše a historických událostí, které byly zřetelně rozloženy, aby je kdokoliv pochopil, pokud se pro to rozhodne. 

Modlila jsem se k našemu Otci, aby mě vedl do správné denominace, abych pochopila doktríny, které On vyučoval ve Svém slově, a jak jsem studovala víc, objevila jsem, že Šabat není v neděli, ale v sobotu. Tohle bylo vodítkem a z tohoto důvodu jsem dokázala z výběru vyřadit spoustu denominací.  Bůh mě však neustále posílal do církve ASD, ať už prostřednictvím internetových komentářů, náboženských inzerátů, videí na YouTube - i když pravdou je, že jsem tuto církev nehledala, neboť jsem byla trochu váhavá kvůli  všem těm špatným věcem, jež o církvi ASD a Ellen Whiteové po Internetu kolovaly.  Dnes Mu děkuji za usvědčení, jímž mi požehnal, abych pokračovala ve studiu a nespoléhala se na názory člověka.

Teď jsem byl oficiálně přesvědčena, že Bůh mě vedl do církve ASD a začala jsem chodit i do sboru, a krátce poté jsem byla pokřtěna. Uplynulo několik měsíců a již jsem si přidala mnoho adventistů na svou stránku FaceBooku, když tu jsem si začala všímat jistého sporu ohledně učení o Trojici a tak jsem přemýšlela, o čem tohle asi celé je.  Takže znovu, začala jsem se tomu věnovat, modlila jsem se tak usilovně, abych pochopila, proč takový zmatek ohledně Jeho identity a v době kdy jsem studovala tento předmět, tak jsem se na FaceBooku odmlčela na dobu několika týdnů.  Modlila jsem se " Otče, byla jsem oklamána tím, že jsem věřila evoluční teorii, to mě velmi znepokojovalo, prosím, přiveď mě do pravdy, i když to způsobí pronásledování a já přijmu to, co mi ukážeš". Nedlouho poté, když jsem třeba otevřela Bibli, tak na mne soustavně vyskakovaly verše, jež tuto pravdu odhalovaly.  Ty očividné verše, jak je pravděpodobně znáte "Jan 20:22; 1 Kor. 8:6; celá kapitola Jana 17", jen abych jich pár citovala, tak ty byly tak jasné, že už jsem nemohla popřít, že Trojice je lidské učení.  Avšak tam jsem se nezastavila, hledala jsem historický původ Trojice a s porozuměním, že mi Bůh požehnal, konečně jsem přijala a chopila se té pravdy ohledně této problematiky.

O pár měsíců později jsem začala vidět jakýsi rozkol ohledně ustanovených časů, teď jsem již byla součástí tzv. hnutí za Božství (Godhead) a bylo zřejmé, že světitelé svátků byli pod útokem. Měla jsem přátele, kteří vešli do pochopení, že tyto ustanovené časy byly zavedeny pro člověka stejně jako sedmý den sobota, no teď to bylo trochu těžší, abych pochopila, proč takové pronásledování, ale snažila jsem se zůstat nezaujatá a to z prostého důvodu, že pokud to chci studovat, nemohla jsem k Bohu přijít se zaujatým srdcem.  Takže znovu jsem zůstala mimo FaceBook, abych se vyhnula jeho vlivu. Nebylo to vždy snadné, ale téma bylo důležité a opravdu jsem potřebovala vědět, zdali jsou tyto věci pravdivé. 

Abych to zkrátila, jednu sobotu jsem se 3 hodiny střídavě modlila předtím než jsem vůbec otevřela Bibli, byla jsem totiž nucena se tak modlit, protože jednu věc, se kterou jsem měla problémy, byl jazyk SZ, pokud jde o ustanovené časy, byla jsem příliš zaměřena na slova jako je "desátý den prvního měsíce" "Nísan, Abib" atd ... Bůh mi řekl, že proteď se o to nemusím strachovat, ale že mám studovat důležitost dodržování svátků.  Bůh mě vedl do knihy Nehemiáše.  Otevřela jsem ji, a jakmile jsem ji začala číst, tak jsem mohla jasně vidět, že Nehemiášův příběh je paralela s příběhem adventního hnutí. V ten den jsem přečetla 13 kapitol.  Byl jsem tak nadšená, že nebeský Otec otevřel mé oči skrze knihu Nehemiáše a já jsem hned jednoho člověka kontaktovala a řekla, že "Svátky jsou pravda!!! Můžeme je zachovávat!"  Pak jsem se podělila se svými poznatky a tato osoba udělala rychlé hledání, a k mému překvapení našla hluboký citát, o němž jsem neměla ani ponětí.

V této době je zkušenost Nehemiáše opakována v dějinách Božího lidu.  {ST 13. prosince 1883, par. 6}

Dokážete si představit, jak jsem byla ráda, když se o to ta osoba se mnou podělila? Pomyslela jsem si, páni! Děkuji ti mnohokrát Nebeský Otče! Bylo to pro mě skutečné potvrzení. I bez toho citátu jsem byla stále přesvědčena, ale nyní jsem s tím citátem byla schopna pevně stát na ustanovených časech bez toho, abych se pohnula.  Detaily týkající se Svátků pro mě nebyly zátěží a dosud stále nejsou. Prostě jsem přijala tu metodu výpočtu dle sklizně ječmene, protože se zdálo, že se o ní opírá váha důkazů, ale bez ohledu na to, já nemám žádnou touhu po tom, kterou metodu aplikovat na výpočet kalendáře, tohle je na konkrétním jedinci a na Bohu.

Teď, pokud se trochu vrátím zpět, když jsem přijala pravdu o Otci - Synu, to mě vedlo ke služebnostem TRSC a MM. Tohle je okamžik, kdy tamní starší sboru a kazatel Adrian zkřížili moji cestu a já jsem začala sledovat jejich přednášky, ale vždy s bdělostí a modlitbou hledala v Písmu, abych viděla, zdali to, co říkají, je pravda. Naštěstí jakmile něco najdeme v Bibli, hned můžeme jít do spisů DP (Ducha prorockého) pro podporu.

Dostalo se mi povzbuzení, abych si přečetla knihu "Války o identitu" a taky jsem to udělala. Byla jsem požehnána dozvědět se, že jsem Boží dcera, a tudíž že na tomto byla založena moje pravá identita. Nemusela jsem věřit, že jsem obyčejná služebnice a že jsem musela dělat některé věci, abych Boha potěšila.  Bůh mě usvědčil, že ve svém padlém stavu jsem měla myšlení založené na podávání výkonů a byla jsem nucena dělat pro Něj skutky, ale On jakožto milující Otec, mě ujistil, že žádné skutky Ho nebudou uspokojovat, protože On mě miluje, i kdybych se ukryla pod skálou, do jeskyně a absolutně nic nedělala.  On je láska.  Po nás je požadováno, abychom se účastnili v díle evangelia, abychom jiné vedli k Němu, nikoliv pro získání nějakých bodíků. Tohle vědět pro mě znamenalo takovou úlevu. Pak jsem pokročila k tzv. Božskému vzorci a to mi pomohlo pochopit můj vztah k ostatním, ke starším a k autoritám.  Vlastně mi to pomohlo pochopit mnohem víc, než jsem očekávala, protože mě to vedlo k závěru, že tento „vzorec“ se nenachází jen v Písmu, DP, ale také v přírodě. 

Tyto dvě základny (Války o identitu / Božský vzorec) jsou stará světla, která jsou pro nás nová, a věřím, že s nimi nás to povede k lepšímu pochopení smluv a tzv. „poselství z roku 1888“. Hlavně mi to pomohlo v modlitbách, abych Boha žádala, aby mi požehnal duchem mírnosti a podřízení se vůči druhým, aniž by to poškodilo moji integritu a svobodu svědomí.   Ta věc ohledně smluv byla otevření očí a nyní jsem již osvobozena od onoho dispenzacionalismu, který od dob Augustinových moří křesťanství. Také toto téma jsem studovala, abych se ujistila, že to, co bylo vyučováno prostřednictvím služebností TRSC a MM je správné, a pokud jde o tuto záležitost a váha důkazů se přiklání k tomu, že tyto smlouvy jsou dvě osobní zkušenosti v srdci jednotlivce, a že stále probíhají až do úplného vítězství nad nevírou, hříchem, až dokud nejsou skvrny na charakteru očištěny skrze Ducha Božího.  Jak říká i Bible a Ellen Whiteová, že nové narození je proces; lidské srdce je zoufale zlotřilé a podvodné, a proto to dává smysl, že zde jde o jakýsi proces. Stejně jako doslovný porod, i my potřebuje čas naučit se plazit po zemi, chodit, mluvit atd. 

Takovéto chápání smluv mě vedlo tu věc pochopit, protože se to týká každého jednotlivce, tíha důkazů je jasná, že tohle byla také zkušenost jednotlivců v Bibli, ve SZ a NZ.  To jsou pro nás příklady dnes.  Bible učí, že Bůh se střetává s lidmi na takové úrovni, na jaké jsou oni, a On pracuje v jejich srdcích na procesu obrácení, ten proces kroku za krokem je jasně stanoven v Písmu. Pod biblickou inspirací nyní můžeme vidět, že každý jednotlivec nebo skupina chodili buď v té Staré smlouvě, nebo v té Nové smlouvě, přičemž to je pro mě požehnaným zjevením, protože nyní mohu mít vztah k lidem z Bible, a oni nebyli jiní než my.  Jak řekl Ježíš v zahradě v Markovi 14:38

„Bděte a modlte se, abyste nevešli v pokušení. Duchť zajisté hotov jest, ale tělo nemocno.“

To se týká i mě samotné a je to pro mě skvělá zpráva.

Tahle pravda o smlouvách mě vedla ke slávě Boží, tohle téma je to, co jsem studovala snad nejintenzívněji a jež jsem nejvíce zkoumala.  Smlouvy automaticky poskytnou porozumění o službě smrti, jdou ruku v ruce a teď již dokážu pochopit, proč se nás Satan snažil tak usilovně oslepit pomocí Augustina. Bez "služby smrti" v zásadě nemáme žádné skutečné znalosti o naší vlastní hříšné přirozenosti, mohli bychom ji znát samozřejmě skrze poznání, je to v celé Bibli a DP ... jsme hříšní, hřešíme, držíme se špatných charakteristických vlastností, obracíme se k chybám jiných, protože v principu neumíme plně rozpoznat vlastní potřeby a uplatňovat je v našich životech. Služba smrti nám pomáhá zpytovat naše vlastní srdce a vést nás k Ježíšovi pro usmíření, namísto toho, abychom se dívali na chyby a hříchy jiných kvůli srovnávání se s nimi.  Skutečné uzdravení začíná, je to jakýsi proces, zákon k nám přichází, usvědčuje nás a vede nás zpět k Ježíši pro očištění a je to zkušenost, která se opakuje tam a zpátky.  Je to někdy skličující, ale naše srdce jsou zoufale podlá a podvodná, takže co můžeme čekat?  Tyto zkušenosti se službou smrti byly zkušeností všech lidí, kteří chodili s Bohem, a my jsme požehnáni, že máme tyto příklady v Bibli, DP a dokonce to vidíme i v životě našich průkopníků.  Jsme všichni učiněni z téhož srdce, padlé hříšné lidstvo bylo po celou dobu historie stejné a ten plán na očištění nás od hříchu a našich vad charakteru, byl v celé historii konán tím samým způsobem Milujícím milosrdným Bohem skrze službu smrti, ale to mohlo být pochopeno pouze skrze správné pochopení smluv. Pro mě tohle téma smluv bylo to nejkrásnější zjevení při mém chození s Ježíšem. 

Tyto přijaté pravdy povedou k světlu o charakteru Boha, to se děje automaticky.  Každý jedinec, který přijal, že Bůh nepoužívá smrtonosnou sílu, aby zničil hříšníky, a že dodržuje Svoje vlastní přikázání, takový člověk musí projít procesem, který jsem vysvětlila výše.  Války o identitu, protože jsme se narodili a byli vychováváni ve světě založeném na odvedených výkonech neboli světě vedeném bohem tohoto světa; je to Božský vzorec, který nám pomůže pochopit princip toho, jak vést vztahy k mužům, ženám a dětem bez ohledu na jejich názory a víru, což nás vede k pokojné existenci v tomto životě 1 Tm. 2.  - Tento Božský vzorec pomáhá pochopit pravý vztah mezi Otcem a Synem, aniž by ze Syna činil nějakou podřízenou božskou Bytost, on nám pomůže pochopit princip role doslovné církve, pomohl nám pochopit vztah mezi Biblí a DP, pomáhá nám porozumět vztahu mezi SZ a NZ a sladit mnoho dalších zdánlivých rozporů v Bibli a DP.   1 Kor. 8:6 je jeden verš, který otevřel Písmo a DP v takové míře, že to žádná světská slova nedokáží popsat.  Musí to být zkušenost.

Jakmile bylo pochopení Božího charakteru zakotveno v našich srdcích, měli jsme více světla, pokud jde o rámec/kostru v našem způsobu studia Bible a DP, náš Otec nám říká, že naše myšlenky a cesty nejsou Jeho a On je nad námi, toto prohlášení je důležité kvůli tomu, proč by to On tvrdil, protože jako konečné bytosti víme, že Bůh je nad námi, ale proč On nám to jen připomíná?  On nám také říká, že On chce, abychom Ho poznali a chápali.  Proč by tohle říkal? Bible nás učí, že náš rámec chápání Božího slova a Božích věcí je převrácen a já teď mohu ocenit, proč nám Bůh říká, abychom se neopírali o naše vlastní chápání, ale naklonili se na to Jeho.  Jsme plní mylných představ a visíme na falešných představách o tom, co nám Bible a DP říkají.  Ten správný rámec nás vede k tomu, abychom harmonizovali obě strany Bible, což v křesťanství způsobilo spoustu rozdělení a debat.  Myslím, že jsme všichni viděli debaty oponentů, kdy každá strana sdílela problém pomocí toho, že byly metány biblické pasáže, jež by vyvrátily tvrzení těch druhých, ale oba druhy pasáží patří do Bible a oba jsou inspirovány, to samé platí pro DP, takže co je zde za problém?  Toto je, když se použije světlo o zrcadle, víme, že tomuto apoštol Jakub rozuměl prostřednictvím inspirace, když napsal Jk 1:23 a je to jasně podpořeno i v DP.  Potřebujeme porozumět naší zvrácené mysli, našim předjímaným myšlenkám pomocí biblického způsobu a Bůh nás požehnal oním zrcadlem, jakmile se zrcadlo pochopí, lépe poznáme naše vlastní motivy a kde stojíme ve vztahu k Bohu.  Toto jsou hluboké Boží věci, které musíme všichni pochopit, abychom přežili naše chození a abychom se vyhnuli pádu po cestě a abychom si dodali odvahu.   Zrcadlo je náš osobní kompas, abychom zjistili, zdali jsme v Ježíši.

Bez tohoto procesu nikdo nedokáže skutečně pochopit, proč se draho držíme našeho názoru ohledně Božího charakteru.  Pokud někdo není ochoten pochopit tento proces, jímž procházíme, abychom se dostali na základnu, na níž nyní stojíme, takový člověk nevidí světlo, kterým jsme požehnáni, on nemůže být utěšen světlem, kterým jsme my byli požehnáni.  Nežádám teď nikoho, aby prošel tímto procesem, aby se obrátil na náš názor, tohle může udělat pouze Duch Svatý, ale žádám vás, abyste se na to podívali, abyste alespoň pochopili, co nás k tomuto názoru vede. 

Jak vysvětluji ateistovi, který křesťany obviňuje z toho, že jsou jim vymývány mozky a že ani neumí přemýšlet sami za sebe: „Budeš slepý a hloupý, dokud se nepodíváš do proroctví a neuděláš bádání ohledně evoluce, nemůžeš pochopit, proč já věřím Bibli a to může mít za následek jen úšklebky a posměšky.  To se týká všech náboženských názorů a doktrinálních vyznání víry.“ 

Všechny naše otázky mohou být zodpovězeny prostřednictvím Bible a přitom mít podporu v DP.  Bez pochopení této základny/platformy, žádné množství odpovědí poskytnutých našim oponentům je nepřesvědčí o tom, co říkáme.  Je to pouze a jen díky Boží milosti, že můžeme vidět to, co nám On chce ukázat. Moje vlastní cesta svědčí o tom, že jsem se nepotřebovala nikoho ptát na otázky týkající se učení o Trojici, na svátky a Boží charakter.  Náš Otec vylévá Svého Ducha ve Svých ustanovených časech, aby nám dal světlo, zdraví a sílu, přesně jak řekla sestra Whiteová.   Ona také řekla, že pokud se ohledně pravdy budeme spoléhat na člověka, budeme ztraceni, takže tenhle citát je pro mne hluboký a beru jej vážně. Každé téma, na kterém si dnes stojím, jsem studovala bez vnějšího vlivu, jak to někteří lidé asi nepředpokládali, a to je přesně ten předpoklad, který by mohl být fatální pro ty, kteří ho budou opakovat, aniž by znali pravdu. Neznám vaše svědectví, ale z mé zkušenosti, když si uvědomíte, že jste byli podvedeni tím, že jste věřili, že pocházíte z lidoopů a to vidíte jen proto, že jste se tomu tématu nedostali na kloub, potom tohle bude mít vliv na to, jak postupujete i s dalšími věcmi, které jsou vám předkládány.  Jak Bible říká „Musíme studovat každý sám za sebe“ Z Boží milosti mi Bůh dal touhu nikdy se nespoléhat na člověka pro moje doktrinální přesvědčení/názory.  Jediné, co mohu říci, je to, že to, co jsem se dozvěděla prostřednictvím služebností MM a TRSC jsou poklady z nebes. Našla jsem pro to důkazy v Písmu i DP. 

Modlím se, aby naši oponenti pochopili, odkud pocházíme, a to i v případě, že se rozhodnou věřit jinak.

Týna