MaranathaMedia.cz

Otec a Syn jsou jedno

Vytvořeno Dub 10, 2021 Od Milan Jílek v Demaskování trojice
644 Přečtení

Po staletí existuje neshoda o tom, zda trojiční dogmata mají podporu Božího slova a rozepře o tom, kdo je Ježíš.

Na tyto otázky byly vypracovány mnohé studie a teologická vyjádření.

Důvodů, proč do této doby nedošlo ke shodě je více.

Věřící, který přijme náboženskou doktrínu citově a také rozumově nezkoumá, zda je podpořena Božím slovem, protože církev nebo náboženská skupina, ke které patří se představuje tak , že je autoritou, která předkládá pravdu.

Dalším důvodem je snaha teologů nepřiznat, že křesťanství je silně ovlivněno řeckou a římskou myslí, která zvláště ve druhém až pátém století vytvořila doktríny, které potlačily pravdu o Ježíšově totožnosti, která musí být založena na Písmu svatém.

 

V této úvaze je pohled na texty, které jsou uváděny často jako důkaz pro podporu trojičního dogmatu. Jsou to texty Jan 10:30,  Jana 1:1, Mat. 28:19,20.

 Jan10:30 εγω και ο πατηρ εν εσμεν Jan 10.30 Já a Otec jsme jedno. 

Stejný překlad „ εν“ je v těchto verších:

Jan17:11 και ουκ ετι ειμι εν τω κοσμω και ουτοι εν τω κοσμω εισιν και εγω προς σε ερχομαι πατερ αγιε τηρησον αυτους εν τω ονοματι σου ους δεδωκας μοι ινα ωσιν εν καθως ημεις

Jan 17:11  Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě, a já jdu k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou jedno jako my.

Jan 17:21 ινα παντες εν ωσιν καθως συ πατερ εν εμοι καγω εν σοι ινα και αυτοι εν ημιν εν ωσιν ινα ο κοσμος πιστευση οτι συ με απεστειλας

Jan 17:21 aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.

Jako Otec a Syn mají být jedno, tak mají být jedno i křesťané se sebou navzájem a jedno s Otcem a Synem.

Ve všech těchto verších je uvedeno řecké slovo εν – hen. Není to mužská číslovka εἷς – heis – jeden!

 Je zřejmé, že Jana 10:30 můžeme chápat tak, že Otec a Syn jsou sjednoceni ve vůli a záměrech.

Můžeme také říci, že jde o  „vzájemný soulad“, „jednotné cíle“, „uznávající stejné hodnoty“ apod.

V následujících verších je mužská číslovka εἷς – heis – jeden.

Mat.19:5 καὶ εἶπεν, Ἕνεκα τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα καὶ κολληθήσεται τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν

Mat.19:5 A řekl: ‚Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo;‘

Gal.3:28 ουκ ενι ιουδαιος ουδε ελλην ουκ ενι δουλος ουδε ελευθερος ουκ ενι αρσεν και θηλυ παντες γαρ υμεις εις εστε εν χριστω ιησου 

Gal.3:28 Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši.

Mat.23:8-10 Vy však si nedávejte říkat ‚Mistře‘: jediný je váš Mistr, vy všichni jste bratří. A nikomu na zemi nedávejte jméno ‚Otec‘: jediný je váš Otec, ten nebeský. Ani si nedávejte říkat ‚Učiteli‘: váš učitel je jeden, Kristus.

Ježíš používal to slovo “jeden” stejným způsobem na označení jediného jednotlivce.

Nestranný pohled na výše uvedené texty zcela průkazně ukazuje, že dokázat trojiční dogma takto nelze. Gal. 3:28 a další texty dokazují, že manipulace s textem Jan 10:30 je zcela nesmyslná. Všichni křesťané jsou jedna osoba? Jedná se o kolektivní jednotu v křesťanském společenství.

Užívání této číslovky s Bohem znamená jednu osobu. Bůh je neustále popisován zájmeny jednotného čísla a ztotožňován s Otcem - Bůh Otec. Nikde se nesetkáme s citací Bůh Syn.

Mat.23:8-10 Vy však si nedávejte říkat ‚Mistře‘: jediný je váš Mistr, vy všichni jste bratří. A nikomu na zemi nedávejte jméno ‚Otec‘: jediný je váš Otec, ten nebeský. Ani si nedávejte říkat ‚Učiteli‘: váš učitel je jeden, Kristus.

Zcela vypovídající důkaz je v následujících verších. Ježíš nikdy neřekl, že je rovný Bohu Otci a že jsou jednou osobou. Vždy Otce považoval za vyššího než je On.

Jan 14:28 Slyšeli jste, že jsem vám řekl: Odcházím – a přijdu k vám. Jestliže mě milujete, měli byste se radovat, že jdu k Otci; neboť Otec je větší než já.

Mat.24:36 O tom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám.

  1. Kor. 15:24,28 Tu nastane konec až Kristus zruší vládu všech mocností a sil a odevzdá království Bohu a Otci. Až mu bude podřízeno všecko, pak i sám Syn se podřídí tomu, kdo mu všechno podřídil a tak bude Bůh všecko ve všem.

Mar. 12:29 Ježíš odpověděl: „První je toto: ‚Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jediný pán; jest

Toto řekl samotný Kristus o božské přirozenosti a to by mělo platit jako ústřední křesťanské vyznání, protože pochází přímo od Krista.

Jan1:1 Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. Ἐ ἀν ρχ ν  λόγος κα  λόγος ν πρ ς τ ν θεόν ῇ ἦ ὁ     ὶ ὁ      ἦ        ὸ        ὸ        κα θε ςὶ       ὸ ν  λόγοςἦ ὁ

Zde není uveden člen - ho. Ježíš, je zde nazván Bůh.

To ale nedokazuje, že Slovo bylo druhou osobou trojice. Následující verš je velmi důležitý pro pochopení, že text Jana 1:1 nelze použít na důkaz trojedinného dogmatu.

  1. Kor.4:4 Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovy, slávy toho, který je obrazem Božím.

2 Kor 4:4 ν ο ς ἐ ἷ θε ς το αῦ ἰῶνος τούτου τύφλωσεν τ νοήματα τἐ ὰ ῶ ἀν πίστων ε ς τἰ ὸ μ α γάσαι α το ς τ ν φωτισμ ν το ε αγγελίου τ ς δόξης το Χριστο ς στινὴ ὐ ὐ ῖ ὸ ὸ ῦ ὐ ῆ ῦ ῦ ὅ ἐ ε κἰ ὼν το θεο .ῦ ῦ

Bohem je nazván i satan a označen jako ὁ ὸ θε ς a to jistě neznamená, že je pravým bohem. Navíc je v tomto verši uveden člen  – ho, což je silnější důraz než u Jana  1:1, kde člen uveden není.

Jako bohové byli označeni i lidé.

2.Mojžíšova 4:16 On bude mluvit k lidu za tebe, on bude tobě ústy a ty budeš jemu Bohem.

Žalm 82:1,6 V shromáždění bohů postavil se Bůh, vykoná soud mezi bohy: „Ač jsem řekl: ‚Jste bohové, všichni jste synové Nejvyššího,

1 Kor.8:4 Pokud tedy jde o to, zda se smí jíst maso obětované modlám, víme, že modly ani bohové tohoto světa nic nejsou a že jest jen jeden Bůh.

Jan 10:34,35 Ježíš jim řekl: „Ve vašem zákoně je přece psáno: ‚Řekl jsem: jste bohové.‘  Jestliže Bůh ty, jichž se týká toto slovo, nazval bohy a Písmo musí platit.

 V Novém zákoně je nám Mesiáš představen jako zákonný zmocněnec Boha a nikde jako člen Trojice.

Je třeba si uvědomit, že slovo "Bůh" neznamená pokaždé, že je myšlen "Nejvyšší Bůh", jak dokládají výše uvedené texty.

Janovi 1:1 můžeme také rozumět tak, že to znamená mající podobnost s Bohem mít charakter Boha. Slovo bylo mocnou duchovní bytostí a bylo u Boha.

Mat.28:19,20 Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.

Výrok „ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého“, se užívá téměř ve všech církvích a  náboženských skupinách. Při nestranném pohledu zjistíme, že tento výrok není v žádném původním manuskriptu.

Když přistoupíme na tuto citaci, tak při neovlivněném pohledu na znění   „ ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého“ nedojdeme k závěru, že je to důkaz pro trojjedinost.

Toto sousloví zdůrazňuje důležitost křtu, výzvu k evangelizaci a ne podporu trojice.

 Původní text je tento:

„Proto jdouce, učte všecky národy, křtíce je ve jméno Mé (onto onomati mou), učíce je zachovávati všecko, cokoli jsem přikázal vám. „Novum Testamentum Graece et Germanice“ od Nestle–Aland ve vydání z roku 1973.

Neexistuje ani jeden původní neupravený biblický text, který jasně podporuje trojiční dogma. Ježíš a Pavel byli monoteisté a Pavel potvrdil, že dostal zjevení od vzkříšeného Ježíše a Ježíš ani po svém vzkříšení nezměnil pohled na svého Otce, jak jej vylíčil prostřednictvím apoštolů.

Podpora a šíření "trojičního dogmatu" znamená, že výroky samotného Ježíše a svědectví Písma svatého je považováno za heretické a přednost má církevní tradice a teologické úvahy, které nám někdy dokonce sdělují, že něco je nepochopitelnou záhadou a tajemstvím.