MaranathaMedia.cz

Tóra versus Desatero

Vytvořeno Říj 16, 2020 Od Bedřich Jugas v Boží přikázání
1,033 Přečtení

        Zj 12:17 a 14:12 mluví o zachovávání Božích přikázání a víry Ježíšovy. BOŽÍ přikázání není jen Desatero. Deset slov či Desky Smlouvy je zvláštním textem, Hospodinovým výrokem adresovaným Izraeli, vydaným na Sinaji, je součástí Tóry, což jsou Hospodinovy výroky, přímé Boží řeči, jinak také označení Pěti knih Mojžíšových. Písmo nezná rozdělování Zákona - tedy Tóry - na Zákon mravní a ceremoniální. Toto rozlišení a celé toto pojetí je pozdní a nebiblické. Tóra je podstatné jméno odvozené od slovesa jrh ukazovat. Ukazuje, co je před Bohem čisté nebo nečisté, správné nebo nesprávné. Tóra ukazuje, co je hříchem, nejenom Desatero. Na Sinaji byly vydány i další příkazy. Lv 7:38 27:34.

        Ježíš Kristus jako první ze všech přikázání nebo také největší ze všech přikázání označuje texty, které nejsou součástí Desatera, ale kupodivu cituje Dt 6:4-5 a Lv 19:18. Mk 12:28, Mt 22:34 a Lk 10:25. Při pokušení na poušti odpovídá také Hospodinovými výroky, které nejsou součástí Desatera viz Mt 4. V Mt 5:17 říká, že nepřišel zrušit Zákon ani proroky, Zákonem nemyslí jen Desatero, protože by neplatilo Pět knih Mojžíšových Tóra, platilo by tedy jen Desatero a proroci? Mojžíšův zákon rovná se Boží zákon. Lk 2:23. Hříchem je porušení Tóry. Jk 2:9 odvolává se na Lv 19:15, Pavel v 1. Kor 5 na Lv 18:7 a Dt 27:20.

        Předobrazem Kristovy služby je pozemská služba ve svatyni, kde se přináší různé druhy obětí i oběti za hřích, hřích je přenesen na kněze, na svatyni a o Dni smíření se očišťuje celý lid, kněz i svatyně a oltář. Jaké hříchy byly očištěny? Oběti byly přinášeny za hříchy neúmyslné a za hříchy, které definují Hospodinovy výroky v knize Leviticus. Oběti nejsou přinášeny jenom za přestoupení Desatera. Lv 5 a 6. Svatyně není očišťovaná jen od porušení Desatera. Hřích je porušení Božího Zákona, Boží Zákon je Tóra, Hospodinovy výroky. Adam s Evou neporušili Desatero, ale Hospodinův výrok. Gn 2:16-17. Bible nezná termín „zdravotní zákon“, jezení nečistých potravin je porušení Hospodinova výroku a je tedy hříchem, jak potvrzuje Iz 65:4 a 66:17. U Iz 66:23 se mluví o šabatu i novoluní, o novoluní nás neinformuje Desatero. Jr 31 - znakem Nové Smlouvy Tóra v srdci. Viz Ž 1, 19, 119 atd. Všude v původním textu je slovo Tóra. Mal 3:22: „Pamatujte na Tóru mého služebníka Mojžíše...” Zde vyvstává otázka, zda hnutí, které má hlásat poselství ostatku a hlásí se k Eliášovskému hnutí by nemělo vědět, že Boží Zákon, který definuje hřích, je Tóra, a součástí Tory je Deset slov. Neh 8:8,18 z knihy Božího Zákona se četlo po oddílech den co den, nečetli jen Desatero. Čtyřikrát za den četli z knihy Zákona Hospodina svého Boha. Neh 9:3.

        Průkopníci ASD měli přítomnou pravdu pro tehdejší dobu a proto rozdělovali Zákon na mravní ceremoniální v souladu s poznáním té doby. Přínosem bylo, že se snažili dokázat, že z Tóry platí alespoň Desatero. Takhle to formulovala i EGW PP365 „Zákon o obřadech je přibit na kříž.” Kol 2:14. Na kříži však skončily naše hříchy. 1,Pt 2:24. Živé Boží Slovo Ježíš Kristus byl na kříži několik hodin a nyní žije. Žádný Hospodinův výrok neskončil na kříži. Co se žel dnes označuje ceremoniálním zákonem, je část Tóry, která rozvádí Desatero a dává rady k praktickému životu a definuje hřích a informuje o cestě smíření s Bohem. První interpretací Desatera je sama Tóra. Lv 19, Dt 4:15-20, 6:12-15, 7:4,8-11, 8:7-20, Je jasné, že definice hříchu je trvale platná, tzn. Tóra. To, co Mesiáš zastavil, byl obětní hod a oběť přídavná. Da 9:27. Rozsudek smrti nad hříšníkem nevynášelo jen Desatero, ale i Hospodinovy výroky v další části Tóry. Lv 20 Touha věků 204. Židé nevymysleli svévolně, že nemohou zapalovat oheň. Ex 35:3.

        Problém nebyl s průkopníky CASD a EGW, problémem je, že se nebiblická koncepce Zákona dostala do věroučných článků a tak je „zabetonován“ tento omyl. Co se týče výrazu konceptu dynamické přítomné pravdy, tak ten se projevil přijmutím (učení) trojice a Lutherových definic. K největším zmatkům dochází, když se tato nebiblická koncepce Zákona dál rozvíjí v apokalyptických a eschatologických úvahách různých adventistických směrů. Dochází k různým závěrům, všichni vychází z toho, že Zákonem je Desatero. Slovo Tóra se často překládá slovem Zákon, tomuhle pojmu se však dává jiný obsah výrazem „Desatero“. Neh 9:13 mluví o Tóře, nejen o Desateru, to dokazuje i Neh 8:18 a 9:3.

Útok na Boží Zákon je útokem na Boží Slovo, Hospodinovy výroky, Tóru. Podsouvání jiného významu slovu Tóra a zužování Zákona na Desatero vede k nebiblickému pojetí hříchu, ale také spasení a je svodem. Následkem je zmatek, temnota a opojení. Zj 16:10 a 18:3. Poznání však roste, znalost biblických jazyků, textová kritika atd. spolu s informovaností. Mich 4 a Iz 2. Znak poslední doby, národy přichází k Bohu Izraele neboť (BKR., CSP., MPCZ.), ze Siónu vyšla, vychází Tóra a národy se nechávají Tórou soudit a přichází k jedinému pravému Bohu, a tak se nám před očima naplňuje proroctví. Slovo Tóra je možno přeložit též jako nauka, tóra o čistých a nečistých pokrmech, o malomocenství, o výtocích, všude je slovo Tóra Lv 11,14,15. Též Gn 26:5 spojených s Abrahamem.

        Lv 1 zápalná obět', také Gn 8:20, 22:2, Ex 10:25, 24:5. Zápalná oběť se přinášela i bez oběti za hřích. Přesto zprošťovala viny. Lv 1:4. Někdy se přinášela i s obětí za hřích. Nu 15:24 Na oltáři byla po celou noc. Lv 6:2. Obětí za hřích se přináší za hřích neúmyslný. Lv 4:2,13,27. Oběti se obětují i za nečistotu, kterou definuje Tóra jako hřích a kněz za tento hřích vykonává smírčí obřady. Lv 5:6,13, 12:6, 15:15,30. Když kněz vykoná smírčí obřady, je hřích odpuštěn. Lv 4:20, 5:13, 16:34. Hřích není jen úmyslné porušení Desatera, ale i neúmyslné porušení Božího Zákona, Hospodinových výroků, Tóry, hříchem jsou i projevy, které člověk nemůže ovlivnit, výtoky, šestinedělí, malomocenství atd. Hřích může vyřešit jen Bůh.

        V Lv je 37 Hospodinových výroků, Lv 17-23 tzv. Zákon svatosti, Lv 19 je 22. Hospodinův výrok. 8x je použita formule sebezjevení, tj. „Já, Hospodin, Váš Bůh.” 19:2-4,10,25,31,34,36. Tj. Nejvíckrát v jednom Hospodinově výroku v celém Starém Zákoně. Formule je celkem 33x v SZ, z toho 27x v Tóře a 22x v LV. Zkrácená formule „Já, Hospodin.” je samostatně uvedena ještě navíc 8x. 19:12,14,16,18,28,30,32,37. Celá 19. kapitola je Jehovovou přímou řečí. Specifický je nadpis: „Svatí jste, protože já, Hospodin, Bůh Váš jsem svatý.” Na počátku žádného jiného Hospodinova výroku se takový nadpis nevyskytuje. Podobné je Lv 11:44.

Amen.