92 Otázek a odpovědí o Svátcích neboli Slavnostech, část 4

Vytvořeno Lis 09, 2021 Od Richard a Melody Drakeovi v Ustanovení a nařízení

pokračování odtud

68. Otázka: Říká Bible, že svátky jsou součástí Boží pečeti?

Odpověď: Ano, Bible to říká, a to jazykem, který je ještě jasnější než jazyk, který je používán k ukázání, že Sedmý den - Sobota je Boží pečeť.  Exodus 13:7-9 uvádí, že svátek nekvašených chlebů „budeš mít za znamení na ruce a za připomínku mezi očima“. Hebrejské slovo překládané „znamení“ v tomto textu je to samé původní hebrejské slovo, které se používá pro „znamení“ v Ezechielovi 20:12, 20, což jsou přesně ty texty, jež CASD používá k dokazování, že Sobota - sedmý den je „znamením“ nebo "pečetí" Boha.  Jediným „znamením“, které Bible kdy dává Božímu lidu na čelo, je Jeho (Boží) pečeť.  Avšak Exodus 13:7-9 uvádí, že Svátek nekvašených chlebů je znamením nebo pečetí Boha na čele Božího lidu. Bible v tomto textu jasně uvádí, že svátky jsou součástí Boží pečeti, stejně jako Bible ukazuje, že Sobota je součástí Boží pečeti.  Skutečností je, že Bible je ještě jasnější, protože v Ezechieli 20:12, 20 se neříká, že „znamení“ nebo „pečeť“ Soboty je na čele a na rukou Božího lidu, ale tohle Bible říká o svátcích právě v Exodu 13:7-9.  Vzhledem k tomu, že Bible používá stejné zformulování, které ukazuje, že svátky jsou Boží pečetí, jako je tomu i u Soboty, tohle poukazuje na to, že svátky stojí pospolu se Sobotou - sedmým dnem a kdokoli, kdo se pokusí jednoho zrušit, zruší tak svými úvahami toho druhého (nicméně nesprávně). To opět ukazuje, jak zrušení svátků oslabuje Šabat/Sobotu, ale dodržování svátků Sobotu posiluje.

 

69. Otázka: Církev adventistů s. d. říká, že před Sinají svátky nebyly zmíněny.  Je tohle pravda?

Odpověď: Nikoliv, o svátcích je zmínka v Genesis 1:14, během tzv. stvořitelského týdne. To slovo „období (časy, doby)“ v tomto textu nemůže znamenat různá roční období, protože v zahradě Eden nebyla žádná roční období typu jaro, léto, podzim a zima, protože tam byl tropický rok; a tudíž bylo toto slovo přeloženo nesprávně. V tomto textu pochází slovo „období (časy, doby)“ z hebrejského slova „moéd“, což je stejné slovo pro „svátky“, které Bible používá v 3. Mojžíšově 23, když hovoříme o slavnostech.  Církev adventistů sedmého dne říká, že toto slovo „moéd“ v Genesis 1:14 neodkazuje na svátky, ale mesiánští Židé, kteří znají hebrejsky mnohem lépe než my, říkají, že tento „moéd“ v Genesis 1:14 skutečně mluví o svátcích. V Mezinárodní koalici křesťanů a mesiánských Židů, List č. 2, od Evana Levine, uvádějí následující:

„V 3. Mojžíšově 23:1‚ řekl Hospodin Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Toto jsou Hospodinovy slavnosti, jež budete vyhlašovat jako svatá shromáždění; jsou to mé slavnosti."

Kapitola dále vysvětluje svátky, které mají být vyhlašovány po celý rok, jak je slavit a kdy je rozpoznat.  Nebylo to však poprvé, co se Hospodinovy slavnosti zmiňují v Písmech. Ony se poprvé objevují již v Genesis 1:14 (JB).  Když Hospodin promluvil a nebesa vešla do existence, On prohlásil:

„Ať jsou svítilny na nebeské obloze, aby oddělovaly den a noc: ať slouží za znamení jak pro svátky, tak pro dny i roky.“ 

Hebrejské slovo, které se zde používá pro svátky, se ve své jednotném čísle vyslovuje „mo'adim“ nebo „mó‘éd“. Je to určený/ustanovený čas.  Jedná se o to samé slovo, jež se používá k popisu Hospodinových svátků v Leviticusu 23.“

 

70. Otázka: CASD říká, že ta konference ve Skutcích 15 svátky zrušila. Je ve Skutcích 15. kapitole zmínka o svátku?

Odpověď: Ne, o svátcích tam není vůbec žádná zmínka.

 

71. Otázka: Jaká tedy byla debata na tom sněmu ve Skutcích 15?

Odpověď: Ellen Whiteová nám říká, že debata zněla

„pokud chce být člověk spasen, musí se nechat obřezat a dodržovat celý ceremoniální zákon.“  (AA str. 188–189, {PNL 109.2})

Ona dále rozpracovává, co má na mysli tím „ceremoniálním zákonem“. 

"Dosud nepochopili, že veškeré smírčí oběti byly jen symbolem smrti Syna Božího, že smrtí Kristovou se symbol (předobraz) změnil ve skutečnost a že od té chvíle nejsou již zvyky a obřady zachovávané od doby Mojžíšovy závazné."  (AA str. 189, {PNL 109.5})

Ellen Whiteová opět definuje „obřadní“ jako obětní dary (smírčí oběti).  Poté rozvíjí přesně to, o čem se diskutovalo na této konferenci. 

"Pak jim podrobně popsali, jaký zmatek nastal, když někteří obrácení farizeové přišli do Antiochie a prohlašovali, že pohané musí být obřezáni a musí zachovávat Mojžíšův zákon, pokud chtějí být spaseni. Shromáždění o této otázce živě diskutovalo. S obřízkou bylo úzce spjato ještě několik dalších záležitostí, které také vyžadovaly důkladné zvážení. Jednou z nich byl problém, jaký postoj je třeba zaujmout k požívání masa obětovaného modlám… Kromě toho byli pohané zvyklí jíst maso zvířat, která byla zardoušena. Naproti tomu židé dbali na základě Božích pokynů při zabíjení zvířete, jehož maso bylo určeno k požívání, na to, aby jeho tělo důkladně vykrvácelo; jinak bylo maso považováno za závadné. Bůh dal židům tyto příkazy, aby ochránil jejich zdravíPohané, a zejména Řekové, vedli často nevázaný život. Proto existovalo nebezpečí, že ti, kdo neprožili opravdové obrácení, vyznají svou víru, aniž by se vzdali svých špatných zvyků. {PNL 111.1, 3}

Takže jedinými diskutovanými tématy byly ceremoniální zákony obětního systému a obřízky, nemorálnost, konzumace masa obětovaného modlám a masa zvířat, která byla uškrcena, a konzumace krve v mase.  (O svátcích zde není žádná zmínka.)

„Duch svatý nepokládal za správné přikazovat obráceným pohanům dodržování ceremoniálního zákona...“ (AA str. 194, {PNL 112.4} závorky přidány)

Bible o jejich rozhodnutí říká:

„Napišme jim však, ať se vyhýbají modloslužbě, smilstvu, masu zardoušených zvířat a krvi.“  Skutky 15:20, B21. 

Všimněte si, že v tomto rozhodnutí oni podpořili Mojžíšův zákon, protože všechny tyto věci jsou v Mojžíšově zákoně, a ne v Deseti přikázáních.  Čili na této konferenci opět není zmínka o svátcích a to jak ani v Bibli, tak ani u Ellen Whiteové.

 

72. Otázka: Konala se tato konference ze Skutků 15 v čase svátku, protože právě tehdy přicházeli do Jeruzaléma, a proto to musel být vhodný čas?

Odpověď: Ano.

"Měli se zde setkat se zástupci různých sborů a s těmi, kdo přijdou do Jeruzaléma, aby se zúčastnili blížících se svátků."  (AA str.190, {PNL 110.2})  

 

73. Otázka:  Pokud bylo na kříži dodržování svátků zrušeno, jak to, že jim to Duch svatý v tu samou dobu nedal najevo?

Odpověď: ???

 

74. Otázka: Jako vedlejší poznámka, protože tato konference ve Skutcích 15 potvrdila, že maso s krví se nekonzumuje, proč tedy většina adventistů sedmého dne, kteří stále jedí maso, tak ho jedí s krví, zejména proto, že Nový zákon potvrzuje, že bychom to neměli dělat?

Odpověď: ???  

 

75. Otázka: Evangelikálové používají Galatským 4:9–11 a Římanům 14:5–6, aby se pokusili dokázat, že Sobota - sedmý den byla na kříže zrušena. Adventisté s. d. používají ty samé texty, aby se pokusili dokázat, že na kříži byly zrušeny svátky.  Zmiňují tyto texty vůbec  Sobotu nebo svátky?

Odpověď: Ne, tyto texty nezmiňují ani Šabat/Sobotu ani svátky/slavnosti, proto je nelze použít proti Šabatu ani svátkům.  

 

76. Otázka: O kterých dnech tedy mluví Galatským 4:9–11 a Římanům 14:5–6?  

Odpověď: Pavel hovořil s Galatskými a Římany, kteří nebyli Židé, ale obrácení z pohanů.  Jakožto obrácení z pohanů, oni nezachovávali svátky nebo Sobotu dříve než se obrátili.  Galatským 4:8–9 prohlašuje, že Galatští dříve neznali Boha, a nyní se zase obraceli k těm slabým a ubohým živlům, než znali Boha.  Jinými slovy, oni se vraceli zpět k pohanství a k pohanským svátkům.  Vzhledem k tomu, že Galatští před svým obrácením nezachovávali Sobotu nebo svátky, tak je tohle jediný výklad, který člověk může poskytnout. 

 

77. Otázka: Poskytuje starší J. N. Andrews stejný výklad veršů Galatským 4:9–11?  

Odpověď: Ano. V knize staršího J. N. Andrewse, History of the Sabbath, v poznámce pod čarou on na str. 210 uvádí:

„Pokud je však souvislost zaznamenána v Gal. 4:8–11, bude vidět, že Galatští před svým obrácením nebyli Židé, ale pohané; a že tyto dny, měsíce, časy a roky nebyly ty (věci) z levitského zákona, ale byly těmi (věcmi), které Galatští obdivovali s pověrčivou úctou, když ještě byli pohané. “

 

78. Otázka: Na jaké dny pohané v Pavlových dnech pohlíželi s pověrčivou úctou? 

Odpověď: Byly to pohanské slavnosti/svátky. Dvě z nich byly Velikonoce a 25. prosinec, který se v dnešní době rozvinul do Vánoc. Jako důkaz o tomto prohledejte každou encyklopedii o původu Velikonoc a Vánoc a uvidíte, že šlo původně o pohanské svátky, které oslavovaly početí (na Velikonoce) a narození (na 25. prosince) Tammůze. Jiné jméno pro Tammůze je Baal. Celá kniha, která důkladně zkoumá toto téma, se jmenuje Příliš dlouho na slunci (Too long in the Sun) a lze ji získat na www.toolong.com.

 

79. Otázka: Protože Velikonoce a Vánoce oslavovaly početí a narození Baala, neuctíváme slavením těchto dnů Baala?  

Odpověď: Ano.  Vzpomeňte si, že když starověký Izrael padl, oni uctívali Baala, za což je Bůh přísně odsoudil.  Jako křesťané, pokud dnes tyto dny ctíme, tak ctíme Baala a Bůh nás odsoudí stejně jako zavrhl Izraelity. 

 

80. Otázka: Je všechno, co Satan dělá, padělkem nebo falzifikátem pravdy?

Odpověď: Ano, všechno.

 

81. Otázka:  Co potom tehdy falšoval Satan, když vymyslel pohanské svátky, jako jsou Vánoce a Velikonoce?  

Odpověď: Existuje pouze jedna možnost.  Nepřítel padělal Boží svátky uvedené v 23. kapitole knihy Leviticus.

 

82. Otázka: Proč Satan falšuje Boží svátky – Boží svaté dny?

Odpověď: Můžeme se jen domýšlet, ale odhadem na základě informací by bylo, že Satan, když byl ještě v nebi, tak spatřoval moc uctívat Boha v určitých dnech, protože koho uctíváme, tomu se stáváme podobnými.  On také viděl moc trávení času s Bohem v těchto svatých dnech, protože když trávíme čas s Bohem, stáváme se Mu podobnými.  Satan tedy chtěl, aby mu byla udělena tato moc a čest místo Boha, a on chtěl, aby místo Boha se lidé stali podobnými jemu, a proto si vymyslel vlastní svátky, jež jsou v protikladu s Božími svatými dny.

 

83. Otázka: Kdy začal Satan s tímto padělkem Božích svatých dnů?  

Odpověď: Začal to Nimrodem, který byl daleko před Sinají. (Pro důkaz si přečtěte knihu Příliš dlouho na slunci, kterou najdete na www.toolong.com).  To ukazuje, že Boží svaté dny neboli svátky musely existovat také před Sinají.

 

84. Otázka: Jak se tyto pohanské svátky vplížily do křesťanské církve?  

Odpověď: Udělala to Katolická církev, protože oni chtěli do církve přivést pohany a tím, že přijali tyto pohanské svátky a dokonce i pohanské zvyky, které se v těchto dnech konaly, a nazývali tyto dny jako na počest Ježíšovi - namísto pohanským bohům, potom se pohané cítili velmi pohodlně, že mohou přijít do křesťanské církve, protože všechno bylo stále stejné.  Jediná věc, která se změnila, bylo jméno boha, jenž se uctíval. Pro důkaz tohoto, prozkoumejte encyklopedie a internet.  My jsme prozkoumali internet pod hesly „původ Vánoc“ a došli jsme ke spoustě důkazů.

 

85. Otázka: Ve stejné době, kdy katolická církev přinesla do církve pohanské svátky, nezrušila také Boží svaté dny neboli svátky?  

Odpověď: Ano, tohle udělali a chlubí se, že to udělali.  Byla to katolická církev, která zrušila svátky, ne Bible.  Tady je přiznání. 

"Drahý příteli, nabídl jsem a stále nabízím 1 000 $ každému, kdo by mi pouze z Bible dokázal, že jsem vázán, pod těžkým hříchem, abych zachovával neděli svatou.  Byla to právě katolická církev, která učinila zákon, jenž nám ukládá povinnost dodržovat neděli jako svátek.  Církev tento zákon vytvořila dlouho poté, co byla napsána Bible.  Řečený zákon proto není v Bibli.  Kristus, náš Pán, zmocnil svou církev, aby učinila zákony závaznými ve svědomí.  Řekl svým apoštolům a jejich zákonným následovníkům v kněžství: „Cokoli svážete na zemi, bude svázáno v nebi.“ Mt. 16:19.  Mt. 18:17. Lukáš 16:19.  Katolická Církev zrušila nejen Sobotu, ale i všechny ostatní židovské slavnosti. Modlete se a studujte.  Budu vám vždy rád nápomocen, pokud budete upřímně hledat pravdu.  S úctou, T. Enright CSSR. “  (Dopis T. Enrighta, CSSR, biskupa z kostela sv. Alphonse, St. Louis, Missouri, červen 1905)

Kopii původního dopisu naleznete na webu www.godsholidays.com, stáhněte si knihu Boží svátky a čtěte na str. 146-147.

 

86. Otázka: Protože katolická církev přinesla do církve pohanské svátky a zrušila Boží svátky, nemělo by nás to probudit ohledně toho, že pokud také my budeme rušit Boží svátky a budeme slavit Vánoce a Velikonoce, tak budeme ctít katolickou církev?

Odpověď: Ano.

 

87. Otázka: Zachovávali první křesťané po kříži svátky, včetně Valdenských? 

Odpověď: Ano. Dobře zdokumentovaný důkaz od spolehlivých historiků najdete v knize Boží svátky na adrese www.godsholidays.com, s. 111-130.

 

88. Otázka:  Proč tedy církev adventistů sedmého dne svobodně dovoluje těm, kteří slaví Baalovy svátky Velikonoce a Vánoce, aby se ve sborech CASD modlili, ale někteří vedoucí CASD odsuzují ty, kteří se pokoušejí uctívat během Božích svátků, podle Božího přikázání v Leviticusu 23?

Odpověď:  ??? Rádi bychom na to dostali odpověď.  Pokud se chystáme slavit jakékoliv svátky, měli bychom slavit Boží svátky (svaté dny), jak jsou uvedeny v Leviticu 23 a jak je slaví také Ježíš (který je naším Příkladem ve všech věcech), a také apoštol Pavel, jak je psáno v Novém zákoně pod inspirací Duchem svatým.  Koneckonců, nebudeme spíše na bezpečnější straně se svátky z Bible než se svátky z pohanství?

 

89. Otázka: Proč někteří vedoucí CASD píší a mluví proti adventistům sedmého dne, kteří chtějí dodržovat svátky?  Proč jsou tito církevní vedoucí tak ohroženi svátkaři – adventisty s. d.?

Odpověď:  ??? Rádi bychom to věděli.  Měli bychom si myslet, že ti, kdo věří v trávení více času s Ježíšem skrze dodržování svátků, tak ti že budou pochváleni, nikoli odsouzeni. 

Není nic špatného na tom, trávit více času s Ježíšem.  Po celou dobu z kazatelny slyšíme, že musíme rozvíjet vztah s Ježíšem.  Jediným způsobem, jak toho dosáhnout, je trávit více času s Ježíšem, protože člověk nemůže navázat nějaký vztah bez toho, aniž by trávil společný čas.  Zjistili jsme, že většina zachovávatelů svátků je obecně oddanější chodit s Bohem právě v důsledku trávení tohoto času navíc.  Kéž by byli všichni členové Církve adventistů sedmého dne takto oddaní, protože pak bychom pravděpodobně viděli oživení v CASD! Ve skutečnosti CASD se hodně času modlí za pozdní déšť.  My tvrdíme, že ti, kteří tráví ten čas navíc s Ježíšem, tak ti pravděpodobně obdrží ten pozdní déšť než ti, kteří ho netráví.

 

90. Otázka: Se všemi těmito zdokumentovanými důkazy o Božích svatých dnech (dnech svátků), jaký postoj by měla mít CASD ohledně těch, jež svátky/slavnosti zachovávají?

Odpověď:  Věříme, že ta rada Gamaliela ohledně toho, zda pronásledovat či nepronásledovat Petra a apoštoly, je dnes dobrou radou.

"Proto vám nyní pravím: Nechte tyto lidi a propusťte je. Je-li tento plán či toto dílo z lidí, zanikne; je-li však z Boha, nebudete je moci zničit.“  Skutky 5:38-39, CSP.

 

91. Otázka:  Jedna poslední myšlenka.  Jak Ellen Whiteová ve své době zacházela s kazatelem adventistů s. d., který svátky zachovával?

Odpověď: Starší Gilbert byl duchovním CASD, a byl současníkem Ellen Whiteové.  Starší Gilbert konvertoval z judaismu a jako pastor CASD odvedl skvělé dílo při obracení Židů a Ellen Whiteová ho za to chválila.  Před několika lety jsme mluvili s Michaelem Curzonem, kazatelem CASD, který v té době řídil jednu ze synagog (sborů) CASD na Floridě.  Michael Curzon nám řekl, že starší Gilbert zachovával svátky (slavnosti). Takže tady máme příklad toho, jak Ellen Whiteová zacházela s člověkem, který zachovával Boží slavnosti. Nešla proti němu, nepronásledovala ho, nepokoušela se ho vystrnadit z církve a umožnila mu zůstat ve vedení církve.  Sdělujeme vám, že byste s námi měli zacházet stejně. Koloským 2:16 jasně říká, že ohledně svátků nás nemá nikdo soudit. Žádáme vás, abyste se řídili Biblí a dělali, co říká.  Nesuďte nás za dodržování svátků. Toto je naší modlitbou.

 

MÁME CÍRKEV VELMI RÁDI A MODLÍME SE JAK ZA NÍ, TAK ZA JEJÍ VEDOUCÍ. 

Celá brožurka je ke stáhnutí zde.