Kristus v nás ve Starém i Novém zákoně

Vytvořeno Bře 12, 2021 Od Roman Rajcsányi v Věčné evangelium

Tato úvaha vznikla na základě toho, že existuje učení, že Bůh Jehova působil ve Starém zákoně jinak nežli v Novém zákoně. Učení, že Kristus v nás ve Starém zákoně neprožívali. Podívejme se na to z pohledu celé Bible, že byl stejný včera i dnes a bude i na věky. Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky. Židům 13:8.  To nás vede k tomu, že zkušenost Izraelského národa byla provždy vedená Ježíšem Kristem, naším Stvořitelem, Bohem Abrahama, Izáka a Jákoba.

Chtěl bych vám připomenout, bratří, že naši praotcové byli všichni pod oblakovým sloupem, všichni prošli mořem, všichni byli křtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem, všichni jedli týž duchovní pokrm a pili týž duchovní nápoj; pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus. 1. Korintským 10:14.

Adam věřil, že se narodí Mesiáš.

Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu." Genesis 3:15.  

Henoch uvěřil Bohu, a stále s ním chodil, až si ho Bůh vzal k sobě do nebe.            

I chodil Henoch s Bohem. A nebylo ho, neboť ho Bůh vzal. Genesis 5:24.  

Noe uvěřil Bohu a postavil archu, což bylo předobrazem na Krista.  Abraham:

Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počítáno za spravedlnost. Římanům 4:3.

Co mu bylo počítáno za spravedlnost? Spatřil Mesiáše a uvěřil. On sám se stal předobrazem na Boha Otce.

Mojžíš: Věřil, a proto vyšel z Egypta a nedal se zastrašit královým hněvem; zůstal pevný, jako by Neviditelného viděl. Židům 11:27. 

Stal se nejpokornějším mužem, jaký kdy pod nebem žil. Mojžíš žil v pokoře před lidmi i před Bohem, protože měl Kristova ducha. Mojžíš rozmlouval s Kristem tváři v tvář a zářila mu tvář, a proto si ji musel zakrývat. Bůh nechal postavit svatyni, ve které svým Duchem přebýval, a kde mohli spatřit Krista v plnosti.

Nikdy však již v Izraeli nepovstal prorok jako Mojžíš, jemuž by se dal Hospodin poznat tváří v tvář. Deuteronomium 34:10.

 Izajáš: Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: "Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje. Izajáš 9:5.  

Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova?  Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země, neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolesti, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili.  Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel. Byl zadržen a vzat na soud. Kdopak pomyslí na jeho pokolení? Vždyť byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu. Byl mu dán hrob se svévolníky, s boháčem smrt našel, ačkoli se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti. Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. Spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli Hospodinovu.  Zbaven svého trápení spatří světlo, nasytí se dny. "Tím, co zakusí, získá můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohým; jejich nepravosti on na sebe vezme. Proto mu dávám podíl mezi mnohými a s četnými bude dělit kořist za to, že vydal sám sebe na smrt a byl počten mezi nevěrníky." On nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl místo nevěrných. Izajáš 53. kapitola.

Izajáš popisuje zkušenost s Kristem, jako kdyby ho viděl na vlastní oči. Nemohl to lépe popsat. Odehrálo se to přesně tak, jak to popsal a jeho svědectví se stalo proroctvím, a tím se stal starozákonním evangelistou o Kristu. 

Jeremjáš: "Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy Davidovi vzbudím výhonek spravedlivý. Kralovat bude jako král a bude prozíravý a bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost. V jeho dnech dojde Judsko spásy a Izrael bude přebývat v bezpečí. A nazvou ho tímto jménem: Hospodin - naše spravedlnost." Jeremjáš 23:5-6.

Tady vidíme dalšího starozákonního evangelistu o Kristu.  

Daniel: Po uplynutí šedesáti dvou týdnů bude pomazaný zahlazen a nebude již… Vnutí svou smlouvu mnohým v jednom týdnu a v polovině toho týdne zastaví obětní hod i oběť přídavnou. Daniel 9:26a-27.  

Joel: I stane se potom: Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění. Jóel 3:1.  

Učení Kristus v nás bylo zjeveno již od Adama. Všichni proroci nesli ducha Kristova.   

Jakým způsobem působí Kristus v nás? Pokusím se vám to vysvětlit příkladem.

Zákazník si objedná zboží, sponzor zaplatí a dopravce doveze.           

Mezi zákazníkem a sponzorem musí být důvěra. Zákazník objedná a s vírou přijímá to, že obdrží objednávku, zatím však zboží má jen de iure a de facto ji dostane až dopravcem. Tomu se říká důvěra k prodejci i ke sponzorovi.