Události Pesachu (Přesnic) a Exodu se budou opakovat

Vytvořil(a) Dub 12, 2017 Od Adrian Ebens v Boží přikázání Přečtení: 535
Přeložil JS

Sama Bible je lepší zdroj informací o Mojžíšovi než jakýkoli film a navíc je ještě zajímavější. Je-li Bible čtena s nevírou, stává se nudnou, protože pochybnosti zkratují prakticky každé prohlášení a zeslabí (potlačí) porozumění. Ale pokud je Bible čtena s upřímným přesvědčením, pak upoutá pozornost. Duch Svatý znovu vytvoří události tam popsané a vy uvidíte vše v trojrozměrné realitě, svěžesti (živosti), jaká nemůže být nikdy zapomenuta, tak jako může být zapomenut film.

Desátá morová rána, zabití prvorozených, to byl konečný rozsudek na Faraónovi a nevěřících Egypťanech. Když v předvečer svátku Pesach procházel o půlnoci zemi "anděl hubitel", na zemi existovaly dvě třídy lidí: ti, kteří věřili Božímu slovu a ti, kteří mu nevěřili. Nebyl nikdo mimo tyto skupiny.

Jak závažná byla otázka věřit nebo nevěřit! Rovněž i dnes, vše záleží na víře nebo nevíře v Boží pravdu. Někdo asi řekne: Nikoli, všechno závisí na poslušnosti nebo neuposlechnutí Božího slova. Ale vnější shoda s pravidly (založenými na strachu), která maskuje nesmířené srdce, není pravá poslušnost. V obou jazycích - hebrejštině i řečtině - vyjadřují biblická slova "poslouchat (ostříhat)" základní myšlenku nízko sehnutého ucha k pozornému naslouchání.  Věřit pravdě vytváří poslušnost a nevěřícnost vytváří neposlušnost. Izraelitům bylo řečeno, aby zabili nevinného beránka "bez poskvrny" a jeho krví, aby postříkali veřeje dveří a nadpraží. To, že to vykonali, byl důkaz, že věřili tomu, co Bůh řekl.

To, co je zachránilo během Pesachu, byla jejich víra, jež se osvědčila. Bůh řekl, "Když On uvidí krev na nadpraží a na obou veřejích, pomine Hospodin ty dveře a nedovolí ničiteli vstoupit do vašeho domu, aby vás postihl. (Ex 12:23). Nikoli když uvidí poslušnost, ale "když On uvidí krev," tato poslušnost bude důkazem víry v krev Beránka Božího.

Ten dnešní svět je "Egyptem" a události historického Pesachu a Exodu se opět budou opakovat. Buďme připraveni.

--Robert J. Wieland

Z archivu "Talíř denního chleba": 9. ledna 1999.

Copyright © 2013 by "Dial Daily Bread."

Je následování Ježíše příliš velká oběť?

Už jste někdy slyšeli o zákazu vycházení, který vešel v platnost po západu slunce? Do této doby byste raději měli být doma; a navíc byste v domově měli zůstat celou noc. Žádné vycházení, ani na chvíli. Toto je večer Pesachu. Egypt utlačuje Boží lid a přichází noc vysvobození. Teprve až při desáté ráně vládce Egypta konečně ustoupí a umožní Izraeli odejít. Tenhle Faraón, dle historie pravděpodobně Amenhotep II. se vzpíral Bohu až do hořkého konce. Nyní anděl smrti projde celou zemi a prvorozený z každého domu počínaje korunním princem Egypta až k prvorozenému ze skotu, musí zemřít, AŽ NA ...:

Až na ty, kteří věří Božímu plánu spasení, ti mohou vzít mladého beránka „bez vady“, zabít ho a krev postříkat na obě veřeje a nadpraží. A když kolem půjde anděl smrti, pokud uvidí krev, nebude vstupovat do tohoto domu.

Ale Faraón ve své kruté nevěře, neobětuje žádného beránka; a ten anděl o půlnoci navštívil jeho palác a korunní princ Egypta umírá náhle a záhadně. (Je zajímavé, že egyptská sekulární historie zaznamenává, že Amenhotepův nástupce na trůnu nebyl ten nejstarší syn, jako by tomu bylo za normálních okolností, ale na trůn dosedá až ten další syn).

Ale co Korunní Princ nebes? V Otcově velkém plánu spasení On vskutku zemřel. Obětní beránek Pesachu symbolizoval Jeho a Jeho smrt na kříži. Jeho smrt umožnila náš život, tak aby anděl Věčné Smrti mohl obejít "přes(nice)" nás.

Význam je tak jednoduchý, že i dítě to může pochopit: dnes žijete, protože On zemřel za vás. Kdyby býval za vás nezemřel, byli byste mrtví – věčně. Ať už jste křesťany či nikoliv, pravda zůstává pevně pravdou: jste nekonečně a věčně zadluženi Tomu, který zemřel místo vás.

Myslíte si, že následování Ježíše je příliš velká oběť? Zapřemýšlejte o tomto beránkovi Pesachu.

--Robert J. Wieland

Z archivu "Talíř denního chleba": 10. ledna 1999.

Copyright © 2013 by "Dial Daily Bread."