Původce smrti

Vytvořil(a) Led 26, 2017 Od Adrian Ebens v Boží charakter Přečtení: 577
Přeložil Jiri Sanek

Původce smrti

Satan je původcem smrti. Víra a skutky, strana 74.

Přesto se Satan pokusil zobrazit Boha jako původce smrti.

Satan představuje Boží zákon lásky jako zákon sobectví. Tvrdí, že člověk nemůže Božím přikázáním dostát. Z pádu Adama a Evy i ze vší bídy, kterou s sebou přinesl, obviňuje Stvořitele. Svádí lidi k tomu, aby v Bohu viděli původce hříchu, utrpení a smrti. DA 24 (TV 12)

Je-li Satan původcem smrti, pak on je ten, kdo dal vznik této myšlence. Pokud to byl Bůh, kdo položil základy Své vlády a zformuloval svůj zákon, jestliže měl potom v úmyslu usmrtit přestupníky Svého zákona, potom On sám musel být původcem smrti. Přesto nám je řečeno, že Satan je původcem smrti. Je-li Satan původcem smrti a Bůh je ten, kdo ukládá lidi k smrti, potom Bůh používá myšlenku, která pochází od Satana. Dělá Bůh něco, čehož by Satan byl autorem?

Je snad možné, že Bůh, který je zdrojem života, je také zdrojem smrti? Mohou sladké a hořké vody pocházet ze stejného pramene? Je-li Bůh původcem smrti, jak pak může být Bůh autorem něčeho, o čemž říká, že je poslední nepřítel, který se má podmanit? (1 Kor 15:26). Tohle je logicky nemožné.

Jelikož je Satan původcem smrti, je přirozené, že vlastnil onu moc smrti.

Žid. 2:14  Poněvadž tedy dítky byly téže lidské přirozenosti, byl i On jí účasten jako oni, aby smrtí zničil toho, jenž měl moc nad smrtí, to jest ďábla.

Satan je původcem smrti. Co udělal Kristus poté, co postavil satana pod nadvládu smrti? Posledními slovy Krista, když vydechl na kříži, bylo: „Dokonáno jest.“ Jan 19:30. Ďábel viděl, že sám sebe přivedl k porážce. Kristus tím, že zemřel, završil smrt Satana a vynesl na světlo nesmrtelnost. {FW 73.4}

Jak Kristus dosáhl smrti Satana, aniž by byl sám původcem smrti? On odhalil Satana jako vraha. Tím, že se Kristus vzdal svého života sebeobětováním, tím odkryl Satanova ducha sebezáchovy. A tím, že onoho hada odhalil na kříži, On skrze evangelium vynesl na světlo život a nesmrtelnost. Smrt Kristova odhaluje, že Bůh není původcem smrti, ale že Bůh vydal svévolníkům svého Syna na smrt, jíž bylo dosaženo prostřednictvím mzdy hříchu. Jaká je mzda hříchu? Špatné svědomí mučené skrze tíhu hříchu. Kristus byl učiněn hříchem kvůli nám, a tak Kristus ukázal, co hřích udělá s jednotlivci – zabije je!

Přesto jsme Krista považovali za Bohem zbitého a bolestného! Ale On byl zraněn pro naši nevěrnost a pohmožděn od našich nepravostí.

Tento citát mi právě poslal můj přítel John Penman. Použije jej v jiném článku, ale hodí se to i sem. A.T. Jones ukazuje na nemožnost, že by smrt byla spojována se sebeobětavou láskou Boží. Pouze pud sebezáchovy vede k použití síly a síla není součástí Božího vládnutí.

Násilí je v rozporu se zásadami Boží vlády. Pán Bůh chce pouze službu lásky a lásku nelze vynutit, získat silou či mocí. DA 22.

"Dvě strany ve Velkém sporu" Biblické Echo 12, 24, s. 188. 14. června 1897

"PUD SEBEZÁCHOVY je první zákon přírody." Ale sebeobětování je první zákon milosti. Za účelem sebezáchovy je sebeobrana nezbytná. Za účelem sebeobětování je vzdání se sama sebe nezbytné. Jediná věc, která může být použita v sebeobraně, je síla. V sebeodevzdání se, jedinou věcí, kterou lze použít, je láska. V pudu sebezáchovy, v sebeobraně, prostřednictvím použití síly, síla se potkává se silou, a to znamená jen válku. V sebeobětování, sebeodevzdáním sama sebe, skrze lásku, se síla potkává s láskou, a to znamená pouze mír. Pud sebezáchovy potom znamená pouze válku, zatímco sebeobětování znamená pouze mír. Ale válka znamená pouze smrt. Pud sebezáchovy potom, což znamená pouze válku, znamená pouze smrt; zatímco sebeobětování, což znamená jen mír, znamená pouze život. Tím, že je pud sebezáchovy první zákon přírody, příroda pak znamená pouze smrt; zatímco sebeobětování je první zákon milosti, milost znamená pouze život. Ale smrt je pouze jen odplata za hřích; příroda, pak znamená jen smrt, a to je tak jen proto, že příroda znamená hřích; zatímco život, který je pouze odměnou spravedlnosti; milost, znamená pouze život, a to je tak jen proto, že milost znamená spravedlnost. Hřích a spravedlnost, příroda a milost jsou přímo opačné a protichůdné prvky. Zaujímají sféry naprosto odlišné. Příroda, pud sebezáchovy, sebeobrana, síla, válka a smrt, ty obývají pouze sféry hříchu; milost, sebeobětování, sebeodevzdání, láska, mír a život, ty obývají pouze sféry spravedlnosti. Sféra hříchu je říše Satana. Sféra milosti je ta Boží sféra. Všechna moc oblasti milosti je věnována k záchraně lidí z nadvlády hříchu. To je proto, že "jakož hřích vládne až do smrti, aby i milost tak panovala, skrze spravedlnost, k věčnému životu skrze Ježíše Krista našeho Pána." Na které straně stojíte v tomto velkém sporu?

V něm byl život, a ten život byl světlo lidí. J 1:4 (SKR)

Nyní však příchodem Spasitele, našeho Ježíše Krista, přišla ve známost. On zničil smrt a přivedl na světlo neporušitelný život skrze evangelium. 2 Tm 1:10 (COL)