Příprava na svátek Pesach (Přesnic)

Vytvořil(a) Dub 11, 2017 Od Adrian Ebens v Události a setkání Přečtení: 569
Přeložil JS

Příprava na svátek Pesach (Přesnic)

Exo 19:10 (BKR) Řekl dále Hospodin Mojžíšovi: Jdi k lidu, a posvěť jich dnes a zítra; a nechť svá roucha zeperou...

Zj 1:5  A od Ježíše Krista, jenž jest svědek věrný, ten prvorozený z mrtvých, a kníže králů země, kterýž zamiloval nás, a umyl nás od hříchů našich krví svou,

Zj 7:14  I řekl jsem jemu: Pane, ty víš. I řekl mi: To jsou ti, kteříž přišli z velikého ssoužení, a umyli roucha svá, a zbílili je ve krvi Beránkově.

Ustanovený čas rozvlažení Páně je téměř blízko nad námi. Připravme naše srdce k přijetí požehnání, které na nás Pán chce vylít. Pro ty, kteří našli potěšení v Sobotách Páně, jsme pozváni, abychom připravili naše srdce pro toto zvláštní časové období, abychom si připomněli úžasnou oběť za nás - našeho Pána Ježíše Krista na kříži.

Nyní je čas se zeptat Pána Ježíše, aby z našich srdcí umyl špínu a nečistotu, které jsme nashromáždili od poslední velké události. Pojďme hledat Pána na kolenou a umýt naše srdce v krvi beránka s vědomím, že nám bude odpuštěno a budeme očištěni. 

Odstraňme z našich domovů všechny věci, které nedělají dobré jméno našemu Otci v nebesích. Jakákoliv věc, která do domova přináší duchovní kvas, musí být odstraněna. Knihy, filmy, hudba, potraviny, které zanášejí mysl a tělo nebo cokoli, co by nás odvádělo od obdržení plnosti požehnání v tom nadcházejícím týdnu.

Očisti nás Pane od tajných přestupků, přines do našich myslí ty věci, ve kterých hřešíme nevědomky nebo způsobujeme přečin, aniž to víme. Hledejme Pána dokud On může být nalezen, volejme na Něj, dokud je poblíž.

Někteří si dobře uvědomují, že Satan si přeje nás rozptylovat a obtěžovat tím, že sesílá skřípavé hlasy, aby obviňoval a způsoboval žal srdci a duši. Pojďme se držet našeho klidu.

Náš Pán Bůh si přeje, aby nám požehnal a my můžeme připravit svá srdce, abychom přijali toto požehnání během svátků Pesach (Přesnic). Zeptejme se našeho Otce, jaké věci musíme odstranit z našeho života, tak abychom mohli jasněji slyšet Jeho hlas a obdržet onen chléb z nebe, který potřebujeme pro naši výživu.