MaranathaMedia.cz

Duch svatý - noviny Signs of the Times 1878

Vytvořil(a) Čvc 19, 2018 Od D. M. Canright v Bohoslužba tomu Pravému Bohu
Přeložil JS
679 Přečtení

Článek jednoho z průkopníků ASD D. M. Canrighta na téma trojice apod. originál článku zde: http://documents.adventistarchives.org/Periodicals/ST/ST18780725-V04-28.pdf

DUCH SVATÝ, NIKOLI OSOBA (ČLOVĚK), ALE VLIV VYCHÁZEJÍCÍ OD BOHA.

 

Všechna Trinitářská vyznání dělají z Ducha Svatého osobu (člověka, postavu) rovnou s Otcem a Synem v podstatě (hmotě), moci, věčnosti a slávě. Tudíž ona prohlašují tři osoby v té trojici, že každá z nich je rovná k oběma ostatním. Pokud tomu tak je, pak je Duch svatý opravdu tak individuální inteligentní osoba (člověk), jako je Otec nebo Syn. Ale tomuhle nemůžeme věřit. Duch Svatý není osoba (člověk). Ve všech našich modlitbách přirozeně chápeme Boha jako osobu (postavu) a Syna jako osobu (postavu); ale kdo někdy pojal Ducha Svatého jako že je osobou, která stojí tam vedle Otce a je Mu rovná? Taková představa nikdy nevstoupí do mysli nikoho. Pokud říkáte, že ano, ptáme se, jakou podobu (formu) má Duch Svatý? Je to jako Otec a Syn ve formě člověka? Kdo to může říct? Opět, o Otci se říká, že je duch. Existují potom tedy dva duchové, oba božští, oba Bůh, oba rovní jeden druhému, oba podobní? Potom, jak se tedy liší jeden od toho druhého? O Bohu je řečeno, že je duch; a všude je deklarováno, že Duch Svatý je Duch Boží. Je to potom duch ducha? Jaký druh ducha by to byl? Znovu, "Bůh je duch". Jan 4:24. Čili, jestliže Duch Svatý je odlišná osoba (postava) od Otce, jsou zde dva duchové.

 

To, že ono preexistující Slovo, Syn, je jinou (další) osobou, jak tvrdí naši odpůrci; a že má ducha, to nebudou popírat. Potom zde máme tři duchy - Syn je duch a Duch Svatý je duch a oba jsou si rovni v podstatě a moci. Nuže, Syn má ducha, neboť "Bůh poslal do našich srdcí Ducha svého Syna, volajícího: „Abba, Otče!" Ga. 4:6. Znovu tedy, "Jestližeť pak kdo Ducha Kristova nemá, tenť není Jeho." Ř  8:9. Tohle dělá čtyři duchy. Bůh má také ducha. "Ducha Božího" Gn. 1:2. A jestliže je Duch Svatý rovný těm ostatním dvěma osobám, potom musí mít také ducha. Zde je šest duchů a podle našich trojičních bratří, šest osob.

 

Jak absurdní! Ta jednoduchá pravda je, že Bůh je skutečná osoba (postava) v tělesné podobě; a Duch Svatý je skutečně Duch Boží, jakýsi božský vliv postupující od Otce a také od Syna jakožto jejich moc, energie atd. Bible nikdy v žádném případě nenazývá Ducha svatého člověkem, ačkoli to často dělá v případě jak Otce, tak Syna. Další skutečnost, která má důležitou roli v této otázce a která ukazuje absolutní falešnost trojičního vyznání víry, jež dělá Ducha Svatého rovného s Otcem a Synem, je, že Duch Svatý nemá žádný trůn a nikdy není uctíván. Mnohokrát je výslovně deklarováno, že jak Otec, tak Syn mají trůn a sedí na tomto trůnu. Zj. 3:21. “Ale trůn Boží a Beránkův bude v něm (městě)." Zj. 22:3. Ale kde je trůn Ducha svatého? Kdo o tom kdy slyšel? Jak udivující, jestliže Duch svatý je ten samý jako Otec a Syn a je jedním z této trojice s nimi rovný v moci, podstatě a slávě! Ptáme se jak to, že Duch nemá žádný trůn, zatímco ti druzí mají?

Pak znovu, jak již bylo řečeno, zatímco bohoslužba je nabízena jak Otci, tak Synovi (viz. Zj. 5) v ani jediném případě není bohoslužba poskytnuta Duchu svatému. Jak lze tohle sladit s předpokladem, že Duch Svatý je rovný oběma, jak Otci, tak Synovi? Také jsme povinováni milovat Boha Otce a jeho Syna Ježíše Krista; ale nikdo nikdy nebyl povinován, aby miloval Ducha svatého. Žádné takové naučení není dáno, ani na něj neexistuje žádná odvolávka.

 

Dalším důležitým faktem je, že zatímco je velmi mnoho řečeno o té velké lásce, která existuje mezi Otcem a Synem - jak něžně Otec Syna miluje a jak Syn oddaně miluje Otce - přesto není ani zmíněno ani jedno slůvko o tom, jak Otec miluje Ducha Svatého, nebo že by Syn miloval Ducha Svatého, ani to, že Duch Svatý miluje buď Otce anebo Syna. Žádná taková myšlenka není nikdy ani vyjádřena. Jak tedy odůvodníme tento fakt, že Otec, Syn a Duch svatý jsou tři osoby podobné a rovné? Říkáme jak je to úžasné, že se tolik mluví o té vzájemné lásce mezi Otcem Synem a přesto - není ani jednoho slova o podobné lásce mezi Duchem Svatým a ostatními dvěma osobami! Proč je to vynecháno takovýmto způsobem? Pravda je zřejmá. Duch Svatý není nějaká osoba (postava, člověk), není ani jakýmsi jedincem, ale je to něco jako vliv nebo síla vystupující z Božství(a).

 

Navíc nikdy není řečeno, že by Duch svatý někdy miloval člověka; přesto je často uváděno, jak velice oba - Otec i Syn - vskutku milují člověka. Ale o Duchu Svatém žádná takováto věc nikdy řečena není. Jak tohle máme vysvětlit? Potom je téměř každá ilustrace, která je dána o Duchu svatém, nekonzistentní s onou myšlenkou, že to je osoba (člověk). Všimněme si jich pár. Duch je přirovnáván k vodě, která se vylije. “Vyleji z Ducha svého na všeliké tělo" Skutky 2:17. Je přirovnáván k vodě, která je prolévána. "Přijal od Otce slíbeného Ducha svatého, v hojnosti ho vylil, jak vidíte a slyšíte." Sk 2:33 [PETRU]. Jak může být osoba (člověk) vylita? Věřící mají být křtěni Duchem svatým. “Onť vás křtíti bude Duchem svatým a ohněm." Mt. 3:11. Jak byste mohli pokřtít jednu osobu jinou osobou?

 

My máme pít z Ducha svatého. Všichni jsme z jednoho Ducha dostali napít." 1 Kor. 12:13. Jak byste se mohli zapít do osoby (člověka)? Duch je přirovnáván k ohnivým lampám. “A sedm lamp ohnivých hořících před trůnem, jenž jsou sedm duchů Božích. Zj. 4:5. Má potom Bůh Sedm osobních duchů; namísto jednoho? Je každý z nich odlišný od toho druhého? Má každý z nich osobu (člověka)? Nebo je tato osoba rozdělena na sedm částí? Co to znamená? Všechny tyto ilustrace jasně ukazují, že Duch Boží není jakýsi jedinec. (Pokračování příště.)

D. M. C.